Sunday, May 4, 2008

** Quoc Truong va Tong Thong VNCH

 ( Cuộc diễn hành ngày Quân Lực VNCH 1973 - Coi video phiá dưới )
                                 
*** Hai ông Trần Văn Hương và Dương Văn Minh (lễ bàn giao chức TT.VNCH ngày 28.4.1975):
*** Ông Nguyễn Văn Thiệu- 1 (Lễ nhậm chức TT):

- Ông Nguyễn Văn Thiệu - 2 (Nguyên nhân VNCH bị sụp đổ):


*** Ông Ngô Đình Diệm - 1 (1954:Lễ nhậm chức Thủ Tướng và hạ cở Pháp, thượng cờ VNCH - 1956: lý do Miền Nam không tổ chức tổng tuyển cử ):
- Ông Ngô Đình Diệm - 2 (Ông Ngô Đình Nhu cho biết về việc ông liên lạc với CS Miền Bắc, và nguyên nhân Chinh Phủ Kennedy quyết định loại trừ ông Diệm -) ( The Kennedy Counter-Insurgency Plan " CIP " and the Coup 63, PBS 1983):

- TT Johnson xác nhận: Mỹ nhúng tay vào cuộc đảo chánh 1963 và giết ông Diệm (Theo The Pentagon Papers, nguyên do TT Kennedy muốn đối đầu với chiến tranh giải phóng do Liên Xô đề xướng, nên muốn đưa quân Mỹ vô VN nhằm thực hiện kế sách " C.I.P." Counter-Insurgency Plan. Video tóm lược, phía trên - Chi tiết, xin đọc tài liệu trang bên cạnh ) - Tiết lộ của TT Johnson về biến cố 1963 :*** Ông Nguyễn Vĩnh Thụy - Bảo Đại ( Hội nghị Geneve 1954 ):

~~ Việt Nam xa xưa (video) (03.2017) ~~

>>- 1925 - Emperor Khai-Dinh's 40th Birthday (1925)

>>- 1930 - Women Of Hanoi (1930)

>>- 1931 - Scenes Of Indo-China - Hanoi 1931 

>>- 1945 - Independence Demonstrations (Ha Noi)  


>>- 1947 - 1947 War breaks out in Indochina 
 
>>- 1949 - Bao Dai In Indo-China Emperor Of Indo-China


>>- 1949 - Bao Dai, Emperor Of Indo China Visits Saigon


>> Old streetcars in Hanoi