Tuesday, April 29, 2008

** Phim tài liệu:

1 - Ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 1973
2- Những người lính VNCH    ( 10 clip, mỗi clip dài 7 phút )

Chiến sĩ QLVNCH-1 *** Chiến sĩ QLVNCH-2
Chiến sĩ QLVNCH-3 *** Chiến sĩ QLVNCH-4
Chiến sĩ QLVNCH-5 *** Chiến sĩ QLVNCH-6
Chiến sĩ QLVNCH-7 *** Chiến sĩ QLVNCH-8
Chiến sĩ QLVNCH-9 *** Chiến sĩ QLVNCH-10