Sunday, May 4, 2008

** Quoc Truong va Tong Thong VNCH

 ( Cuộc diễn hành ngày Quân Lực VNCH 1973 - Coi video phiá dưới )
                                 
*** Hai ông Trần Văn Hương và Dương Văn Minh (lễ bàn giao chức TT.VNCH ngày 28.4.1975):
*** Ông Nguyễn Văn Thiệu- 1 (Lễ nhậm chức TT):

- Ông Nguyễn Văn Thiệu - 2 (Nguyên nhân VNCH bị sụp đổ):


*** Ông Ngô Đình Diệm - 1 (1954:Lễ nhậm chức Thủ Tướng và hạ cở Pháp, thượng cờ VNCH - 1956: lý do Miền Nam không tổ chức tổng tuyển cử ):
- Ông Ngô Đình Diệm - 2 (Ông Ngô Đình Nhu cho biết về việc ông liên lạc với CS Miền Bắc, và nguyên nhân Chinh Phủ Kennedy quyết định loại trừ ông Diệm -) ( The Kennedy Counter-Insurgency Plan " CIP " and the Coup 63, PBS 1983):

- TT Johnson xác nhận: Mỹ nhúng tay vào cuộc đảo chánh 1963 và giết ông Diệm (Theo The Pentagon Papers, nguyên do TT Kennedy muốn đối đầu với chiến tranh giải phóng do Liên Xô đề xướng, nên muốn đưa quân Mỹ vô VN nhằm thực hiện kế sách " C.I.P." Counter-Insurgency Plan. Video tóm lược, phía trên - Chi tiết, xin đọc tài liệu trang bên cạnh ) - Tiết lộ của TT Johnson về biến cố 1963 :*** Ông Nguyễn Vĩnh Thụy - Bảo Đại ( Hội nghị Geneve 1954 ):

~~ Việt Nam xa xưa (video) (03.2017) ~~

>>- 1925 - Emperor Khai-Dinh's 40th Birthday (1925)

>>- 1930 - Women Of Hanoi (1930)

>>- 1931 - Scenes Of Indo-China - Hanoi 1931 

>>- 1945 - Independence Demonstrations (Ha Noi)  


>>- 1947 - 1947 War breaks out in Indochina 
 
>>- 1949 - Bao Dai In Indo-China Emperor Of Indo-China


>>- 1949 - Bao Dai, Emperor Of Indo China Visits Saigon


>> Old streetcars in Hanoi


Wednesday, April 30, 2008

** VietNam : 1954 - 1975 (video )

A - Đệ I & Đệ II VNCH và 365 ngày biến động

01. - VN Dong A 35 Nam Bao Lua

02. - TT Ngo Dinh Diem va nen De Nhat VNCH

03. - 365 Ngay bien dong

04. - Phan Khac Suu Song Gio Chinh Truong

05. - Quan Luc Lanh Dao Quoc Gia

06. - TT Ng V Thieu va nen De Nhi VNCH

B - VIETNAM 10,000 DAY WAR - Cuốn phim gây nhiều tranh cãi .(Tiếng Anh, phiên dịch tiếng Việt)

 
 


C - Việt Nam - Đông Á 35 năm bão lửa 1940-1975


1 - Chiến Tranh Đông Dương

2 - Á Đông Khói Lửa

3 - Ngô Đình Diệm và Đệ I VNCH

4 - Cuộc đảo chánh Ngô Đinh Diệm

5 - Tướng lãnh đảo chánh Ngô Đinh Diệm

6 - Chính quyền Trần Văn Hương

7 - Quốc Khánh 1965, Quân Đội Lãnh Đạo Quốc Gia

8 - Hoa Kỳ tham chiến Việt Nam và Trận Chiến Khe Sanh

9 - Nguyễn Văn Thiệu và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà

10 - Nguyễn Văn Thiệu và Ngày Quân Lực 19/6/1973

11 - PHẦN 2: Cuộc Chiến Mậu Thân 1968 và Trận Chiến Khe Sanh

12 - PHẦN 1: Những Vì Sao Thời Lửa Đạn - Điện Biên Phủ

13 - Hiệp Định Paris 1973

14 - Phần 1: Trận Chiến Đỗ Xá và Quốc Khánh 1963

15 - Phần 1: Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

16 - Phần 2: Tướng Hoa Kỳ và các qủa phụ sau 30/4

17 - Phần 1: Cuộc Chiến Triều Tiên 1953

18 - Phần 2: Bảo Đại trở về Việt Nam

19 - Phần 1: Pháp và cuộc chiến Việt Nam

20 - Phần 2: Di Cư từ Bắc vào Nam Việt Nam

21 - Phần 2: Hiệp Định Geneva 1954

22 - Phần 1: Hiệp Đinh Geneva 1954

23 - Phần 1: HĐ Bảo Đại và Quân Đội Quốc Gia VN

Tuesday, April 29, 2008